Στο Δήμο μας λειτουργεί κοινωνικό φροντιστήριο τόσο για τους μαθητές της πρωτοβάθμιας όσο και τους μαθητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
Το κοινωνικό φροντιστήριο βασίζεται στην εθελοντική προσφορά και υποστήριξη των καθηγητών.
Τα μαθήματα προγραμματίζονται ανάλογα με την προσφορά τους και πραγματοποιούνται σε χώρους σχολείων με τη βοήθεια εθελοντών καθηγητών, Εθελοντών Αλλά και γονέων οι οποίοι έχουν την διοικητική υποστήριξη.
Απώτερος σκοπός του κοινωνικού φροντιστηρίου είναι η κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών των μαθητών του Δήμου μας, ώστε να καταστεί εφικτή με αξιοπρεπείς όρους ισότητα στην πρόοδο και στην παρεχόμενη παιδεία.